Gói data Dcom + Table

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel mua thêm lưu lượng, gói internet Viettel theo ngày

D900

Giá cước: 900.000đ / 12 Tháng
Ưu đãi: Dung lượng 84GB / 12 tháng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D900 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D500

Giá cước: 500.000đ / 12 Tháng
Ưu đãi: Dung lượng 48GB / 12 tháng

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D500 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D200

Giá cước: 200.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 20GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D200 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D120

Giá cước: 120.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 12G

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D120 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D90

Giá cước: 90.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 10GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D90 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D70

Giá cước: 70.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 7GB

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D70 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS

D50

Giá cước: 50.000đ / 30 ngày
Ưu đãi: Dung lượng 3.5G

Chi tiết Đăng ký trực tuyến D50 975138464 9123 Đăng ký qua SMS Đăng ký qua SMS